obrázek

ZŠ A MŠ NECHVALÍN

„I MALOTŘÍDNÍ ŠKOLA MÁ CO NABÍDNOUT“


Aktuality


 

NABÍDKA PRÁCE

 

Ředitelka MŠ Nechvalín hledá vhodné zájemce na pracovní pozici učitelky MŠ.

 

požaduje:  kvalifikace dle zákona o pedagog. pracovnících

 

nabízí:   úvazek 0,56

 

nástup:   3.9.2018

 

kontakt: zsnechvalin@seznam.cz

________________________________________________________

 

Oznámení o změně výše školného

Ředitelka MŠ Nechvalín oznamuje, že po dohodě se zřizovatelem se školné zvyšuje na 200,- Kč měsíčně a to od 1. září 2018.

Výši měsíční úplaty za vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, stanovila ředitelka pro školní rok 2018/2019 v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Povinné předškolní vzdělávání od 5. roku věku dítěte až do začátku plnění povinné školní docházky ( § 123 odst. 2 ŠZ ) je bezplatné.

Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti mateřské školy

ve stejné měsíční výši.

Osvobozen od úplaty je:

 1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci

 v hmotné nouzi,

 2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

 3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče

 o nezaopatřené dítě, nebo

 4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli  mateřské školy.

Snížení úplaty:

 Pokud dítě nenavštěvuje MŠ z vážných důvodů po celý příslušný měsíc

 a je řádně omluveno, může mu být na základě žádosti zákonného zástupce  úplata snížena na 100,- Kč

V Nechvalíně 6. 6. 2018 Mgr. A. Rektoříková    ředitelka školy

____________________________________________________________________

Ředitelství ZŠ a MŠ Nechvalín oznamuje, že bude MŠ v době letních prázdnin, tj. od 2.7. do 31.8. uzavřena.

Děkujeme za pochopení

____________________________________________

Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol a mateřských škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.

Program je realizován již 16 let. Za tuto dobu se stal již tradiční součástí výchovy ke zdraví a děti mladšího školního věku tak mají možnost se dlouhodobě a systematicky seznamovat s problematikou zubního zdraví. Program má podporu MŠMT ČR, které ho doporučilo zařadit do běžné výuky, MZ ČR a Kanceláře WHO v ČR. Velmi si této spolupráce vážíme.

Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.

____________________________________________

Naše škola je zapojena do projektů "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol"

Od září letošního roku se školy v České republice zapojují již šestým rokem do projektu Ovoce a zelenina do škol. Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

Co je to evropský program Mléko do škol?

Program Mléko do škol podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. Působí také osvětově. Podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život. Prostřednictvím tohoto programu Evropská unie poskytuje dotace školám a dalším vzdělávacím institucím, aby mohly svým studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky.

_________________________________________________________________________

Naše škola se zapojila do Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání, číslo výzvy 02_16_022 pro podporu pedagogů, žáků a dětí ZŠ a MŠ šablony I, reg. číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004692.

 

Projekt byl zahájen 1. 2. 2017, předpokládané ukončení projektu 31. 12. 2018. Celková částka 441.897,- Kč bude v průběhu dvou let čerpána na následující aktivity:

 

- školní asistent - personální podpora MŠ

 

- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (MŠ)

 

- Vzdělávání ped. pracovníků MŠ (Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze)

 

- Vzdělávání ped. pracovníků ZŠ (Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring)

 

- Vzdělávání ped. pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi

 

- Vzdělávání ped. sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

 

- Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (varianty Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)

 

- Sdílení zkušeností pedagogů různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (ZŠ)

 

- Tandemová výuka na ZŠ

 

- Čtenářský klub pro žáky ZŠ

 

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotogalerie

 zvětšit

[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.ledinterier.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.